Makita Kang Muli

Noon pa man, dream city ko na talaga ang Paris, France. Noon, pangarap ko ang ...