Makita Kang Muli

Noon pa man, dream city ko na talaga ang Paris, France. Noon, pangarap ko ang ...

Balang Araw

Nag-ayos ako kanina ng mga picture folders kong mga nakakalat sa hard drive ko. Natigil ...